Försäljningsvillkor

1. Tillämplighet
Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas mellan parterna såvitt ej annat framgår av anbud eller orderbekräftelse från säljaren eller från av säljaren representerade bolag.

2. Anbud, orderbekräftelse och prisjustering

2.1. Offererat eller avtalat pris är baserat på nu gällande valutakurs. Om svenska affärsbankers valutakurs ändras för den valuta vari säljaren erlägger betalning till inköpslandet, förbehåller sig säljaren rätt till motsvarande prisjustering. Säljaren reserverar sig även för ändringar i pris från huvudmän och underleverantörer som förorsakats av samtliga de omständigheter över vilka säljaren ej kan råda.

2.2. För gods som införtullats av säljaren reserverar sig säljaren för av tullmyndigheter företagna ändringar som medför högre införtullningssatser än de som tidigare varit gällande för den sålda varan. Nya tullar, försäkringspremier, hamnavgifter eller andra liknande avgifter som tillkommit efter det att offert avgivits eller avtal träffats och som drabbar den offererade eller försålda varan skall betalas av köparen.

2.3. Antagandet av säljarens anbud är bindande först då orderbekräftelse föreligger från säljaren eller från säljarens huvudmän.

3. Leverans

3.1. Den av säljaren eller av säljarens huvudmän utlovade leveranstiden gäller endast såsom ungefärlig. Ersättningsskyldighet för dröjsmål från säljarens sida skall endast anses föreligga om sådan skyldighet har angivits i orderbekräftelsen.

3.2. Skulle säljaren till följd av händelser som normalt betraktas som force majeure hindras i leveransens utförande förlängs leveranstiden med motsvarande tid som hindret varar.

3.3. Har avtal om ansvarighet för försenad leverans ingåtts mellan säljaren och köpare gäller detta endast om dröjsmålet avser väsentliga delar av leveransen.

3.4. Har ingen leveransklausul avtalats anses leveransen ske ex works enligt gällande INCOTERMS. Leveransen skall i sådant fall anses fullgjord den dag då godset har anmälts färdigt för avsändning.

4. Äganderättsförbehåll

4.1. Godset skall förbli säljaren egendom till dess full betalning erlagts under förutsättning att sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt tillämplig lag.

5. Ansvar för sakskada orsakad av godset

5.1. Under denna rubrik gäller samtliga de bestämmelser som intagits i punkten 35 i Allmänna Leveransbestämmelser NL01.

6. Betalning

6.1. Köparen skall erlägga likvid enligt avsänd fakturas betalningsvillkor. Vid dröjsmål med betalningen utgår dröjsmålsränta enligt lag.

6.2. Även om köparen reklamerat verkställd leverans skall köparen erlägga likvid enligt avsänd faktura.

6.3. Säljaren äger rätt även efter det att köparen beställning accepterats att fodra säkerhet för köpeskillingens erläggande. Efterkommer inte köparen denna begäran äger säljaren rätt att förlänga leveranstiden tills säkerhet ställts eller häva köpet.

7. Reklamation m.m.

7.1. Om anmärkning mot levererad vara ej skriftligen delgivits säljaren inom åtta dagar efter varans mottagande anses varan godkänd. Felaktig vara kan säljaren inom en med hänsyn till omständigheterna skälig tid reglera genom leverans av ersättningsvara i den kasserades ställe varigenom all annan ersättningsskyldighet bortfaller för säljaren. Säljaren svarar inte i något fall för indirekt skada eller förlust som köparen kan ha drabbats av.

7.2. Säljaren äger rätt att utan ersättningsmöjlighet för köparen frånträda köpet om förhållanden i varans ursprungsland genom offentlig eller enskilda restriktioner försvårar eller omöjliggör utförandet av leveransen, eller om svenska myndigheter gentemot varans ursprungsland företager sådana ändringar i handelsverksamhet att införseln av varan försvåras eller omöjliggjorts.

7.3. Ritningar, tekniska underlag och beskrivningar, prover eller modeller som av säljaren tillsänts köparen såväl före som vid eller efter avtalets ingående förblir säljarens respektive säljarens huvudmäns egendom och får ej utan skriftligt tillstånd delgivas eller användas av tredje man.

7.4. Om säljaren uppträder som leverantörens representant gäller leverantörens leveransvillkor.

8. Tvister, tillämplig lag

8.1. Eventuellt uppkommen tvist skall – om den inte kan lösas vid förhandlingar – avgöras genom skiljeförfarande enligt gällande svensk lag. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg.