TEKNISK KERAMIK – MATERIAL

Aluminiumoxid RAPAL®

Ett oxidkeramiskt material baserat på leror av mycket hög renhet. Genom sintring av specialutvecklade pulver i hög temperatur kan ett keramiskt material med hög täthet och en hårdhet närmandes diamants erhållas.

RAPAL® karaktäriseras av hög hårdhet, styrka och korrosionsbeständighet samt reproducerbar ytfinish. Materialet lämpar sig i synnerhet för lager och tätningar i pumpar och anslutningar, trådstyrningar för textil och styrningar för tråd och kabel.

RAPAL® 200 AZ

RAPAL® 200 AZ är en komposit av aluminiumoxid och zirkonium. Genom att tillsätta 15 vikt-% ZrO2erhålls en signifikant ökning i styrka och brottsseghet jämför med ren aluminiumoxid.

Ytan är mycket fin och därför särskilt lämpad för garn och trådar, i synnerhet mikrofibertrådar och fina garner med lågt deniertal. Materialets höga brottstålighet gör att det klarar stora belastningar och dess goda värmekonduktivitet sörjer för god bortledning av värme orsakad av friktion.

Aluminiumoxid RAPOX®

Ett oxidkeramiskt material baserat på leror med olika grader av renhet. Efter sintring vid hög temperatur fås ett tätt keramiskt material med mycket hög hårdhet och utmärkta elektriskt isolerande egenskaper.

Komponenter i RAPOX® kan tillverkas genom isostatisk pressning, extrudering, torrpressning och formsprutning.

Magnesiumoxid

Vi kan erbjuda MgO med en renhet på 94->99% med ett urval av kornstorlekar för optimal anpassning till önskad applikation. MgO-produkter tillverkas oftast genom extrudering, vartefter delarna kapas, torkas och sintras.

Hårdheten i materialet kan varieras för att passa applikationen. MgO-produkter kan också tillverkas genom formsprutning eller torrpressning, metoder som är särskilt lämpliga vid större kvantiteter.

Zirkoniumoxid

Zirkoniumoxid har den lägsta termiska konduktiviteten av alla keramiska material. Tillförandet av Magnesium och Yttrium gör att det under sintringen erhålls en extremt finkristallin struktur vilket ger en mycket hög seghet samt böj- och draghållfasthet. Genom polering kan en jämn yta med mycket låg friktionskoefficient erhållas.

Materialets nötningsbeständighet gör det särskilt lämpligt för trådstyrningar, i synnerhet för smal tråd. Dess ickemagnetiska och elektriskt isolerande egenskaper gör att lämpar sig mycket bra för exempelvis skruvmejslar för användning inom elektronikindustrin.

Pyrolit: Kordierit & Mullite

Under samlingsnamnet Pyrolit återfinns ett flertal kordieritmaterial. De är baserade på magnesium-aluminium-silikatmineraler med tillsatser av mullite, korund samt kiselkarbid och uppvisar mycket liten termisk expansion. Kordierit kännetecknas av utomstående beständighet mot termisk chock, hög termisk resistans, hög elektrisk isolation, korrosionsbeständighet och låg tillverkningskostnad.

Mullite är ett poröst material med mycket hög termisk resistans, upp till 1600°C. Dock är materialets beständighet mot termisk chock inte lika hög som hos kordierit.

Steatit

Steatit är ett 75-90% kiselmaterial baserat på täljsten med tillsatser av leror och flussmedel. Strukturen är kristallin protoensteatit (MgO • SiO2) med en glasandel på 25-45%. Materialets mekaniska styrka kan ökas ytterligare genom tillförsel av zirkoniumdioxid.

Vanliga produktionsmetoder är torrpressning, extrudering, gjutning och fuktpressning. Materialet bränns vid okring1400°C och steatit bildas genom kristallisering, sammansmältning och upplösning under förglasning.

Porslin

Porslin har en hög dielektrisk styrka, även vid höga temperaturer. Materialet har även hög beständighet mot korrosion och åldrande. Produkter i porslin kan tillverkas genom slamgjutning, extrudering samt för större kvantiteter våt- och torrpressning.

Tekniskt porslin är ett utmärkt isolationsmaterial för elektronikindustrin, för såväl höga som låga volt. Trådstyrningar i porfritt, glaserat hårt porslin lämpar sig särskilt bra för Kevlar-, kol och aramidfibrer. Ett stort produktområde för porslin är lampsocklar.

För ytterligare information, kontakta oss.

Tel. 031-348 85 06

E-post:helen.wingqvist@pegol.se